Xiangji Temple ticket  
 

Address:Xiangjishi Lane, Dadou Road Historic Block


Opening Hour: 7:00 - 21:00


Ticket fare: RMB 20 Yuan for ordinary times, RMB 50 Yuan for Chinese New Year Eve.


BUS: Take bus K57、K151 to Maiyu Bridge, then cross Jiangzhang Bridge to Dadou Take Bus B-4 to Desheng New Village, then head northward and pass through Gushui Street (Shengli River Foods Street) 。


TEL:0571-88316633

© 2012 Hangzhou Canal Group Company
Telephone: (0571) 82788866  Zhe ICP Bei No. 11051166 Technical Support:Mountor Corp  Browse statistics:62298times